[divider]
Home » Матурски испити

Матурски испити

Шаблон о изради матурског рада можете преузети овде:

Download (DOC, 296KB)

Упутство о изради матурског рада можете преузети овде:

Download (DOC, 59KB)

Правилник о матури можете преузети: Овде

МАТУРСКИ ИСПИТ

ГИМНАЗИЈА

Поступак и садржај матурског испита

Сви ученици који су успешно завршили четврти разред (без слабих оцена ) приступају полагању завршног испита(матури ).На Наставничком већу у децембру,крајем првог полугодишта,наставници дају предлог тема за матурске радове из свог предмета.Заинтересовани ученици извлаче тему којих мора бити 10% више него што је кандидата.

Завршни (или матурски) испитсастоји се од матурског рада који ученик пише на изабрану тему,израде писаног задатка из српског језика(обавезан за све ученике) и превода текста са српског на страни језик или израда задатака из математике.

Матурски рад је у форми проширеног семинарског рада и садржи 15-20 страница.Ученик брани рад пред комисијом која је у саставу испитивача(наставника тог предмета),сталног члана(колеге из исте или сродне групе предмета) и председника,тј.разредног старешине.Ако је разредни старешина и испитивач одређује се неко други из колектива ко ће бити у улози разредног старешине.

Теме за писани задатак из српског језика предлаже стручно веће језика и комуникације и те теме усваја испитни одбор.Једна до две теме су слободне(не тичу се градива ),а две су везане за градиво које је обрађивано у четвртом разреду.

Трећи део испита се састоји у преводу непознатог текста са српског на страни језик,уз коришћење речника.или израда задатака из математике (које предлаже сручно веће природних наука)Овај део испита траје три сата или четири школска часа..

Прво се ради писмени задатак из српског језика,па превод или задаци из математике и на крају одбрана матурског рада.Између ове три активности је по један дан паузе.

Оцена са матурског испита се изводи као средња оцена збира оцена са писаног задатка,оцене са превода или успешно решених задатака из математике и оцене са матурског рада.Оцена на матурском раду се претходно добије као збир оцене на раду и оцене на одбрани рада подељено на два.

Свршени ученик гимназије на крају школовања има четири сведочанства ,по једно из сваког разреда, и диплому на којој је наведена тема коју је радио и завршна оцена којом је матурирао.

Економски техничар

Матурски испит полажу ученици на крају стицања четворогодишњег образовања који су позитивно оцењени из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом за образовни профил Економски техничар.

Садржај матурског испита:

 1. Српски језик и књижевност

 2. Усмени испит из изборног предмета

 3. Матурски – практични рад са усменом одбраном

 1. Српски језик и књижевност полаже се писмено према четворогодишњем програму. Ученик бира једну од четири теме које су понуђене, при чему су две слободне а две теме су из градива. Предлог тема утврђује Испитни одбор за матурски испит.

 2. Ученик полаже усмени испит из изборног предмета за који се определио а на основу листе понуђених предмета:

 • Рачуноводство

 • Основи економије

 • Пословна економија

 • Маркетинг

 • Статистика

 • Математика

 • Монетарна економија и банкарство.

 1. Садржај матурско практичног рада дефинисани су наставним планом и програмом за образовни профил Економски техничар. Практични рад обухвата израду конкретног задатка или обављање конкретног посла чиме ученик треба да покаже колико је оспособљен за укључивање у рад.

Ученик се опредељује за једну од области које су понуђене:

 • Пословна средства предузећа

 • Благајничко пословање

 • Евиденција материјала,ситног инвентара и амбалаже

 • Трошкови пословања у предузећу

 • Калкулације

 • Реалитација роба и услуга

 • Утврђивањде пословног резултата

 • Расподела пословног резултата

 • Инвентарисање

 • Банкарско пословање

 • Финансијско пословање у предузећу

 • Статистичко обухватање производње и промета

 • Изражавање пословног резултата

Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивне оцене из свих делова матурског испита.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака обухваћених образовним профилом аутомеханичар и мехачинар привредне механизације.

Завршни испит ученик полаже на крају стицања образовања трећег степена стручне спреме .

Садржај завршног испита:

 1. Практични рад

 2. Усмена провера знања

Садржај практичног рада утврђен је наставним планом и програмом за образовни профил.

Пре израде практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извршење практичног задатка.

Писана припрема и практични рад се оцењују јединственом оценом.Израда практичног рада траје 5 дана.

Током усмене одбране рада ученик даје објашњења о начину израде, редоследу радних поступака и одговара на друга питања.

За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду:

 • Општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења и вештине,

 • Какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао,

 • У којој мери је показао смисао за рационалну организагију посла, примену одређених поступака и метода, одговарајућег прибора и материјала и

 • Какве је резултате рада остварио.

Предмет: Српски језик и књижевност

Теме за матурски испит гимназијског одељења школске 2013/2014. године:

 1. И. Андрић: О причи и причању, Мост на Жепи,На Дрини ћуприја,Проклета авлија
 2. С.Бекет: Чекајући Годоа
 3. Гете: Фауст
 4. Ф. М. Достојевски: Злочин и казна
 5. А. Ками: Странац
 6. В.Ст.Караџић:Сакупљачки рад, рад на реформи језика и правописа.оригинални њижевни рад,рад на критици
 7. Д. Киш: Рани јади,Енциклопедија мртвих
 8. Модерна у срп.књижевности:Шантић,Дучић,Ракић,Пандуровић, Dis
 9. Д.Обрадовић:Писмо Харалампију, Живот и прикљученија
 10. М. Павић: Хазарски речник
 11. Свети Сава у народној књижевности,средњовековној и уметничкој савременој књ.
 12. И.Секулић: Кроника паланачког гробља
 13. М. Селимовић: Дервиш и смрт
 14. Српски реализам : М.Глишић,Л.Лазаревић,Р.Домановић,С.Матавуљ,С.Сремац
 15. Српски романтизам: Његош,Вук,Б.Радичевић,Ј.Ј.Змај,Ђ.Јакшић,Л.Костић
 16. Б.Станковић: Коштана,Нечиста крв
 17. М. Црњански:Стражилово,Суматра,Сеобе
 18. Д. Ћосић: Корени
 19. В. Шекспир: Ромео и Јулија,Хамлет

Српски језик и књижевност полаже се писмено.

При оцењивању писменог задатка испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе,композицију,стил и језик.

Уџбеницииприручницизаученике :

1.Љ.Николић и Б.Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I,II,III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2010.

2.Љ.Николић и Б.Милић, Лектира за ученике средњих школа, I,II,III и IV, Ваша књига, Београд,2006.

3.Ж.Станојчић, Љ.Поповић, Граматика српскога језика за I,II,III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2010.

 1. Љ.Николић, Б.Павловић, Језик и култура изражавања,Практикум са решењима за ученике средњих стручних школа 1,2,3.и 4.,Ваша књига,Београд,2006.
 2. Р.Бугарски, Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2010.
 3. Б.Павловић, Како написати писмени задатак, Ваша књига,Београд,2006.
 4. Ј.Деретић, Историја књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2010.
 5. М.Пешикан,Ј.Јерковић, М.Пижурица,Правопис српскога језика, МС,Нови Сад, 2010.
 6. И.Тартаља, Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2010.
 7. М. Павловић,Читанка- Уџбеник за 1.разред гимназија и средњих стручних школа,Кlett, Београд, 2012.
 8. В.Ломпар, Граматика- Уџбеник за 1.разред гимназија и средњих стручних школа,Кlett, Београд, 2012.
 9. О.Радуловић,А.С.Милановић,В.живковић, Читанка за 1.разред гимназија и средњих школа,Едука,Београд,2013.

Напомена:За све додатне информације обратити се предметном наставнику.

Проф.Данијела Алексић

Предмет: Српски језик и књижевност

За ученике економског одељења

Теме за матурски испит школске 2013/2014. године:

 1. И. Андрић: О причи и причању, Мост на Жепи,На Дрини ћуприја,Проклета авлија
 2. С.Бекет: Чекајући Годоа
 3. Гете: Фауст
 4. Ф. М. Достојевски: Злочин и казна
 5. А. Ками: Странац
 6. Д. Киш: Рани јади,Енциклопедија мртвих
 7. Д.Ковачевић: Балкански шпијун
 8. Д.Максимовић: Тражим помиловање
 9. М. Павић: Хазарски речник
 10. М. Селимовић: Дервиш и смрт
 11. М. Црњански:Стражилово,Суматра,Сеобе
 12. Б.Ћопић: Башта сљезове боје
 13. Д. Ћосић: Корени
 14. В. Шекспир: Ромео и Јулија,Хамлет

Српски језик и књижевност полаже се писмено.

При оцењивању писменог задатка испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик.

Уџбеницииприручницизаученике :

1.Љ.Николић и Б.Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2010.

2.Љ.Николић и Б.Милић, Лектира за ученике средњих школа, IV, Ваша књига, Београд,2006.

3.Ж.Станојчић, Љ.Поповић, Граматика српскога језика за I,II,III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2010.

 1. Љ.Николић, Б.Павловић, Језик и култура изражавања,Практикум са решењима за ученике средњих стручних школа 4,Ваша књига,Београд,2006.
 2. Р.Бугарски, Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2010.
 3. Б.Павловић, Како написати писмени задатак, Ваша књига,Београд,2006.
 4. Ј.Деретић, Историја књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2010.
 5. М.Пешикан,Ј.Јерковић, М.Пижурица,Правопис српскога језика, МС,Нови Сад, 2010.
 6. И.Тартаља, Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2010.

Напомена:За све додатне информације обратити се предметном наставнику.

Проф.Данијела Алексић