[divider]
Home » Документа

Документа

Информатор о раду СШ “Вук Караџић” Сечањ

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Менторство – Водич за наставнике у школама