[divider]
Home » Документа

Документа

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању:

https://zuov.gov.rs/pravilnici-o-izmeni-pravilnika-o-ocenjivanju-ucenika-u-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju/

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника  81/2017-241, 48/2018-129:

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2017/81/3/reg