[divider]
Home » Оперативни план рада наставника за септембар

Оперативни план рада наставника за септембар

Линк за преузимање: кликни

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школска 20__ / 20__ година

 ЗА МЕСЕЦ    СЕПТЕМБАР 20__  ГОДИНЕ

                                                                                                                                                 Назив предмета___________________Разред_____________Недељни фонд часова_____

 

Ред. број наставне теме

Ред. број часа наст. јединице

Назив наставне јединице

(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик рада

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација и корекција

Датум предаје       20   год. Предметни наставник