[divider]
Home » НАПОМЕНЕ – појмови који се користе у настави

НАПОМЕНЕ – појмови који се користе у настави

Линк за преузимање: Кликни

 

НАПОМЕНЕ (појмови који се користе у настави)

ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, систематизација, проверавање (укључује и оцењивање) и комбиновани (одређује се према активности која преовлађује на часу).

ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани.

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ (поступци рада наставника и ученика у наставном процесу):

 1. Вербалне методе:

 • монолошка (усмено излагање – предавање, приповедање, описивање, образлагање, и објашњавање);

 • дијалошка (слободан разговор – уобичајена вербална комуникација са ученицима; дискусија – полемика, дебата или расправа, постављање питања и супротстављање мишљења аргументима).

 1. Решавање проблема хеуристички приступ (наставник поступно води ученике кроз процес откривања приликом решавања проблема).

 1. Рад на тексту, писани и графички радови (коришћење уџбеника и шире литературе, полупрограмираног и програмираног материјала, текстова; илустрације –
  цртежи, дијаграми, графици, шеме; самостални писани и графички радови ученика – школски писмени задаци, контролне вежбе, тестове, реферати и сл.).

 1. Демонстративна (приказивање модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова, разне пројекције и друго).

 1. Практични рад и радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних вежби и радионица).

 1. игровне активности (стваралачке, уметничке, драмске, логичке и друге игре као и задаци отвореног типа у језичком, логичко-математичком, телесно-кинестетичком, визуелно-просторном, музичком и емоционално-социјалном домену).

 1. Истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на сопственом истраживачком пројекту).

 1. Комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода).

НАСТАВНА СРЕДСТВА

Постоји више класификација наставних средстава, а у овим Напоменама дата је једна од њих.

Текстуална (штампани и писани текстови).

Визуелна (предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, шеме, дијаграми, симболи итд.).

Аудитивна (шумови у природи, музички и тонски ефекти, звучни ефекти итд.).

Аудио-визуелна (дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ емисије; видео касете; школска телевизија; настава уз помоћ рачунара; видеопројектора и др.).

Мануелна (разноврсни алати, машине, инструменти, апарати, препарати, предмети, материјали и др.).

Помоћно-техничка (разноврсне табле, столице, апликатори, показивачи и др.).

Постоје различите класификације наставних метода. Наведене су оне које се најчешће користе и које би требало да се користе у пракси. Ради осавремењавања наставе пожељно би било да се чешће користе
наставне методе под редним бројем: 2, 5, 6 и 7. Наставник може користити и друге наставне методе које нису овде наведене.