[divider]
Home » СШ "Вук Караџић" » ИНФОРМАЦИЈА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Поред обавезних и изборних предмета (верска настава или грађанско васпитање), у првом разреду гимназије обавезно је и похађање 2 изборна програма. Школа ученицима нуди 4 програма, а од понуђена 4, сваки ученик бира 2 која би желео да похађа. У нашој школи, изборни програми за први разред гимназије су: 

1. Језик, медији и култура

2. Појединац, група и друштво

3. Образовање  и одрживи развој

4. Уметност и дизајн

Приликом уписа, ученици, тј. њихови родитељи/законски заступници ће се изјаснити који су то програми (заокруживањем на анкети). Сваки програм има недељни фонд часова 1, а годишњи 37. Како бисмо вам олакшали избор, у прилогу су укратко објашњени сваки од наведених програма. Све информације у вези са овим и уопште уписом можете добити позивом на број школе 023/ 3841 035 сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00.

Упознајте се ближе са понуђеним предметима:

1.JЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

2.ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

3.ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности.

4.УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.