[divider]
Home » Календар рада

Календар рада

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, бр: 88/17,  27/18-др.закон и 10/19.) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14-др.одлука,  37/16 и 29/17), покрајински секретар  д о н о с и:

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ              

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно – васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у току школске 2019/2020. године и време и трајање школског распуста ученика у средњим школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно – васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:

– у петак, 22. маја 2020. године и има 84 наставних  дана  за ученике четвртог разреда гимназије

-у петак, 29. маја 2020. године и има 89 наставних дана за ученике четвртог разреда  четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа

– у петак, 19. јуна 2020. године и  има 104 наставних дана, за ученике првог, другог и трећег разреда  гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у понедељак, 10. августа 2020. године.     

Члан 3.

Образовно – васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се:

– у гимназији:

  • у првом, другом и трећем  разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
  • у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, односно 165 наставних дана

– у средњој стручној школи:

  • у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
  • у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 41 и трећи 52 наставна дана.

Четврти квартал има 52 наставних  дана  за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, 38 наставних дана за ученике трећег разреда трогодишњих стручних школа и  четвртог разреда четворогодишњих стручних школа и 33 наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије.

Члан 4.

Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако:

– у наставни дан обележава дан школе, или

– у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује екскурзије или другу активност, или

– у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

– је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, бр.: 88/2017 и 27/2018).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се  у понедељак, 20. априла 2020. године.

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње  у понедељак, 22. јуна 2020. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и наставни дан

– Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан

– Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан

– Сретење – Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана, у понедељак 17.02.2020. године као нерадни и ненаставни дан

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду, 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан

– Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани

– Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни  дан,

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и

нерадни је дан.

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

  • православци – на први дан крсне славе
  • припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
  • припадници Исламске заједнице – петак, 31. јул 2020. године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020. године, на први дан Рамазанског Бајрама
  • припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар 2019. године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла 2020. године на Пасху или Песах

Члан 10.

           Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

– за мађарску националну заједницу:

                   *15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

                   * 20. август – Дан Светог Стевана и

                   * 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

– за бошњачку националну заједницу:

                  * 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе

                  *  први дан Рамазанског бајрама

                  * први дан Курбанског бајрама и

                  * 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а.

– за буњевачку националну заједницу:

                  *  2. фебруар – Дан великог прела

                  * 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета

                  * 15. август – Дан Дужијанце и

                 * 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

– за  хрватску националну заједницу:

                 *  19. март – благдан Светог Јосипа

                 * 15. август  – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића

                 * 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и

                 * 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа

– за румунску националну заједницу:

                * 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

                * 4. септембар – празник Велике госпојине

                * 1. децембар – Национални празник Румуније и

                 * 7. децембар – Дан националног савета.

– за русинску националну заједницу:

                 * 17. јануар – Дан Русина

– за украјинску националну заједницу:

                 * 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и

                 * 14. октобар – Дан украјинских хероја

– за македонску националну заједницу:

                 * 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака

                 * 8. септембар – Дан државности Републике Македоније

                 * 11. октобар – Дан борца и

                 * 16. децембар – Дан Националног савета

– за немачку националну заједницу:

                 * 15. децембар – Дан оснивања националног савета.

– за ромску националну заједницу:

                 * 14. јануар-Василица

                 * 3. петак у марту – Бибија

                 * 8. април – Међународни дан Рома и

                 * 6. мај-Ђурђевдан          

– за бугарску  националну заједницу:

            *3. март –Дан ослобођења од турског ропства

            *24. мај – Дан Кирила и Методија и

            *1. новембар – Дан народних будитеља

– за чешку  националну заједницу:

            *4. фебруар – Дан чешке књижевности

            *28. март – Дан образовања

            *16. мај – Дан националног савета

            *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

            *4. октобар – Дан чешког језика

-за словачку националну заједницу

             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 14. септембар или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или  30. мај 2020. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

– одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,

– одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,

– обилазак етно кућа, историјских налазишта,

– одлазак у национални парк, природне резервате,

– организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,

– активности у локалној заједници,

– спортски сусрети,

– сусрети школа,

– организован одлазак на едукативне и креативне радионице,

– организовање мини истраживачких пројеката,

– забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и 

  слично.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања ”Путокази” у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована. 

Члан 13.

У суботу, 16. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка и у суботу 18. јануара 2020. године настава изводи према распореду часова за понедељак. 

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (”Службени гласник РС”, бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у ”Службеном гласнику РС”.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Број: 128-611-7/2019-01                                                                                             

У Новом Саду,  28.05.2019. године                                                                                                                                                      

                                                                   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

                                                                                       Михаљ Њилаш