[divider]
Home » Документа

Документа

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању:

https://zuov.gov.rs/pravilnici-o-izmeni-pravilnika-o-ocenjivanju-ucenika-u-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju/

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем обаразовању и васпитању

Стандарди квалитета рада образовно- васпитних установа

Стандарди кометенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Стручно усавршавање у установи ПРАВИЛНИК

Правилник о стручном усавршавању наставника

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

Портфолио

Показатељи и активности наставника

Презентација са седнице